Obchodní a dodací podmínky

Provozovatel obchodu: Zahradní domky s.r.o.
Sídlo: Nová 1036/8, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, Česká Republika
IČO: 19988478, Ares MFČR
DIČ: CZ19988478
Bankovní spojení: FIO 2702732221 / 2010
Spisová značka: C 394878 vedená u Městského soudu v Praze.

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zahradni-domky.cz, www.iwood.cz, www.hriste-skluzavky.cz, www.zahradni-pergoly.cz, www.zahradni-skleniky.com, www.zahradne-domceky.sk.

Přeprava zboží spediční firmou

Věnujte prosím zvýšenou pozornost při přebírání zásilky od přepravce:

1. Zkontrolujte, zda vnější obal není jakýmkoliv způsobem poškozený nebo porušený (krabice, fólie).

2. Pokud je obal (krabice, fólie, páska) jakýmkoliv způsobem porušený, proveďte před řidičem kontrolu. Je-li poškozen pouze vnější obal, uveďte do přepravního listu Převzato s výhradou + o jakou výhradu se jedná (poškozený obal). Pro vyřízení případné reklamace je toto nutné! Zásilka je u spediční firmy pojištěna. Udělejte si fotografii balíku, detail poškození a fotografii přepravního štítku na balíku.

3. Zjistíte-li, že došlo k poškození zboží, tak zásilku nepřebírejte (!!) a s řidičem dopravy ihned sepište zápis o poškození zásilky.

4. V případě, že zásilka obsahuje skleněné části nebo části polykarbonátu, je nutné toto rozbalit a zkontrolovat okamžitě při převzetí zboží od přepravce. Pokud je výrobek nebo jeho část rozbitý nebo prasklý, zásilku nepřebírejte (!!) a s řidičem dopravy ihned sepište zápis o poškození zásilky.

5. V případě, že zjistíte výrobní vadu po rozbalení zásilky, jejíž obal byl neporušen, nás neprodleně kontaktujte.

6. Při převzetí zásilky prosím kontrolujte také počet balení a tento počet zapište do přepravního listu, který podepisujete dopravci.

Zkrácené obchodní podmínky pro ty, co je neradi čtou

A. Prodejce se zavazuje objednané zboží dodat. Zahradní domky a dětská hřiště prodáváme již 21 let. Reference.

B. Kupující se zavazuje za objednané zboží zaplatit a zboží převzít.

C. Zboží je vozeno silničními nákladními auty. Dodání zboží po nezpevněné komunikaci nebo komunikaci o šíři do 300 cm může být dopravcem odmítnuto. Kupující si musí zajistit pracovní sílu, přiměřeně k velikosti a hmotnosti zboží. Řidič kupujícímu aktivně pomůže se složením zboží za první uzamykatelné dveře nebo vrátka. Materiál se skládá z auta ručně. Materiál se nevozí autem s hydraulickou rukou.

D. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad do 3 pracovních dnů od data dodání oznámit závadu prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu nebo poškození zboží nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení zásilky nemůže být brán zřetel.

E. Dodací lhůta je závislá na objednaném množství a druhu zboží. Termín dodání je orientační. Termín dodání negarantujeme. V případě objednání impregnace, nátěrů, doplňků nebo montáže se může termín dodání prodloužit.

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") firmy Zahradní domky s.r.o., se sídlem Nová 1036/8, 184 00 Praha 8, IČ: 19988478 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo objednávky (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.zahradni-domky.cz, www.zahradne-domceky.sk, www.iwood.cz, www.hriste-skluzavky.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodejcem nebo s ní jinak jedná.

1.4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.

1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.zahradni-domky.cz, www.iwood.cz, www.hriste-skluzavky.cz, www.zahradni-pergoly.cz, www.zahradni-skleniky.com, www.zahradne-domceky.sk. (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7. Provozovatel Zahradní domky s.r.o., se sídlem Nová 1036/8, Praha 8 - Dolní Chabry, PSČ: 184 00, IČ: 19988478, je obchodní zástupce firem Bc. Václav Černý, Biohort GMBH, Bisous s.r.o., Vladeko s.r.o., HEROLD - dětský svět a zahrada, s.r.o., Landema Group, s.r.o., DELTA Svratka s.r.o., Zelená biomasa a.s. jejichž zboží prodává a v rámci urychlení vyřízení objednávek si vyhrazuje právo předat objednávky přímo zastupujícím firmám.


2. UŽIVATELSKÁ DATA

2.1. Kupující objednává zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY/OBJEDNÁVKY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.4. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.5.1. Objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu).

3.5.2. Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

3.5.3. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednávka zavazující k platbě". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. Záloha 50% u dřevostaveb nad 50000 Kč nebo při objendání dřevostaveb včetně nátěrů a při objednání nátěrů je vždy vyžadována. Zálohu lze uhradit pouze bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo zastupující firmy.

4.1.2. Doplatek v hotovosti po převzetí zboží nebo převodem předem na účet. Platba převodem na účet po dodání zboží je umožněna pouze obcím a subjektům, které zřizuje obec, tj. MŠ, ZŠ, atd.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo účet zastupující firmy.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Nebo fakturu obdrží společně s dodaným zbožím.

4.9. V případě časově omezené slevy je cena platná do konce akce nebo do vyprodání zboží ve skladu.

4.10. Provozovatel si vyhrazuje právo slevu na zboží předčasně ukončit.

4.11. Cenové nabídky jsou platné ke dni zpracování.

4.12. Minimální cena montáže u dětských hřišť je 5800 Kč bez DPH na jednu objednávku. Pokud bude trvat zákazník na montáži v dané dodací lhůtě, může mu být počítána navíc doprava montážní party v sazbě 18 Kč/km. Jinak bude montáž provedena společně s jinou montáží prováděnou v okolí montáže či při cestě, tj. více montáží v jeden den.

4.13. Při dodání do zahraničí (např. Slovensko) neumíme od zákazníka vybrat peníze v hotovosti. Platba za zboží bude provedena převodem předem na účet v CZK nebo EUR.

4.14. V případě zdražení ceny zboží ze strany dodavatele z důvodu změny kurzu nebo s růstem cen vstupních surovin si prodejce vyhrazuje právo zvýšit cenu objednaného zboží. Kupující bude o tomto zdražení předem informován a kupující má právo objednávku zrušit a obdržet zpět uhrazenou zálohu. Z uhrazené zálohy budou odečteny již vzniklé náklady spojené s uzavřením objednávky a to v max. výši 3,5% z celkové ceny.

4.15. Vzhledem k neustálému růstu cen materiálů a energií, garantuje společnost DELTA Svatka s.r.o. cenu objednaného výrobku včetně doplňků a služeb po dobu max. 6 měsíců od uzavření objednávky a/nebo podepsání SOD. V případě, že bude objednávka realizována/vyráběna později, může dojít k přecenění cen výrobku, doplňků a služeb podle aktuálního ceníku společnosti DELTA Svratka s.r.o.. Přecenění bude provedeno nejpozději 2 měsíce před zahájením výroby. Pokud Odběratel nebude s novou cenou souhlasit, bude objednávka stornována. Z uhrazené zálohy budou odečteny již vzniklé náklady společnosti DELTA Svratka s.r.o. spojené s uzavřením objednávky a to v max. výši 3,5% z celkové ceny. Zbytek zálohy bude do 14 kalendářních dnů vrácen zpět na účet Odběratele.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY / OBJEDNÁVKY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@zahradni-domky.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě, že kupující poruší povinnost dle bodu 5.3, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu.

5.5. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převodem na účet sdělený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Prodávající vrací v tomto případě cenu zboží, cenu nejlevnější nabízené dopravy a cenu nejlevnější nabízené platební metody.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.10. Kupující bere na vědomí, že pokud neoprávněně, jednostranně odstoupí od právoplatné smlouvy anebo odmítne objednané zboží převzít, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši až 50% kupní ceny zboží.

5.11. V případě odstoupení od kupní smlouvy vyčká kupující na sdělení adresy od prodávajícího, kam má zboží fyzicky zaslat.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy nebo objednávky povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad do 3 pracovních dnů od data dodání oznámit závadu prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Dodací lhůta je závislá na objednaném množství a druhu zboží. Dostupnost zboží najdete na stránce výrobku. Termín dodání je orientační. Termín dodání negarantujeme. Termín dodání se u zboží nad 50000 Kč počítá od objednání a zaplacení zálohy. V případě objednání impregnace, nátěrů, doplňků nebo montáže se může termín dodání prodloužit.

6.6. Zboží je vozeno silničními nákladními auty typu Avia, Liaz a kamion. Cena dopravy v objednávce platí pouze pro dopravu po zpevněné komunikaci. Minimální šířka cesty je 300 cm. Dodání zboží po užší nebo nezpevněné komunikaci může být dopravcem odmítnuto. Kupující musí prodávajícího informovat, že dodání je po nezpevněné komunikaci nebo komunikaci užší jak 300 cm. Veškeré náklady za dodání po nezpevněné nebo užší komunikaci jsou na vrub kupujícího (doprava, přeložení, uskladnění, marná doprava, čekání, ...). Kupující si musí zajistit pracovní sílu, přiměřeně k velikosti a hmotnosti zásilky, která pomůže řidiči složit náklad z auta, pokud tak nebylo dohodnuto s prodávajícím nebo vedoucím logistiky jinak. Materiál se skládá z auta ručně. Materiál se nevozí autem s hydraulickou rukou.

6.7. Zákazník je povinen od dopravce převzít neporušené zboží. Cena marného závozu (nepřevzetí zboží zákazníkem = nezbytné stažení zásilky zpět na náš sklad) je až 4000 Kč bez DPH. Nepřevzetí zboží není odstoupení od smlouvy.

6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího nebo přepravce.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně, práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.5. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka v případě prodeje zboží kupujícímu podnikateli je 12 měsíců. Záruka v případě prodeje zboží kupujícímu spotřebiteli je 24 měsíců a může být i u vybraného zboží delší. U vybraných výrobků poskytuje prodávající prodlouženou záruku po dobu 5-ti let na zahradní domky, kdy podmínkou poskytnutí této záruky je objednání výrobku vč. jeho montáže. Dřevostavba musí být ošetřena vhodnou lazurou a na střeše musí být položena finální střešní krytina. Prodávající na stránkách zobrazuje pouze záruku pro kupujícího spotřebitele.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@zahradni-domky.cz.

8.3. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6. Kupující bere na vědomí, že každá objednávka je považována za závaznou. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených.

8.7. Kupující bere na vědomí, že v případě objednání montáže výrobku musí mít před montáží dřevostavby platné všechny doklady k provedení stavby. Kupující se zavazuje připravit podklad "základy stavby" dle instrukcí prodávajícího. Pokud základy nebudou připraveny dle těchto instrukcí a montáž se bude muset z tohoto důvodu odložit, zavazuje se objednavatel uhradit veškeré vícenáklady s tím spojené. Jedná se zejména o tyto položky: marná doprava, manipulace a skladování výrobku, popř. další vícepráce.

8.8. Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

9.2. Prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Kupujícím při objednání služby nebo zboží (zejména adresné, popisné a fakturační údaje, telefon, e-mailová adresa). Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Kupující službu nebo zboží objednává, a jejíchž smluvní stranou je Kupující, jako subjekt osobních údajů. V konkrétních případech může Prodávající zpracovávat osobní údaje nad rámec Smluvních podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

9.3. Kupující tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a zboží Prodávajícího, a to na Kupujícím poskytnuté e-mailové adresy.

9.4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu nebo přepravci odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.5. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající, přepravce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího, přepravce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající, přepravce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající, přepravce nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.


12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.13. REKLAMACE

13.1. Záruční podmínky - Délka záruční doby je uvedena na stránkách výrobku. Není-li tam uvedena je stanovena zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v zákoně. Vykazuje-li objednaný výrobek zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání výrobku, má kupující právo výrobek nepřevzít. V takovém případě bude výrobek zaslán zpět prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu. V případě, že se při užívání výrobku kupujícím vyskytnou v záruční době vady výrobku, může kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat reklamaci. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Toto odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí výrobku prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí výrobku od kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané zákonem a obchodními podmínkami prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.

13.2. Vyřizování reklamací - Pro reklamaci je nezbytně nutné předložit originál daňového doklad, fotografie reklamovaného výrobku a fotografii přepravního štítku na balíku. Pro vyřizování reklamace je možné výrobek předat osobně nebo prostřednictvím přepravní služby. V případě, že kupující bude požadovat řešení reklamace formou opravy, má prodávající právo ho přesměrovat na autorizovaného montéra. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci na adresu provozovny prodávajícího, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté reklamace vyřízena vznikají kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

13.2.1. Výrobek byl užíván nebo udržován v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s příslušnými technickými či jinými normami nebo s obvyklým způsobem užívání nebo údržby výrobku, v důsledku neodborné nebo chybné montáže.

13.2.2. Poškození výrobku je způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších jevů (bouřka, silný vítr, požár, teplo, aj.).

13.2.3. Došlo k mechanickému poškození výrobku (pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, aj.).

13.2.4. Došlo k poškození výrobku nevhodnými provozními podmínkami.

13.2.5. Došlo k poškození, úpravě nebo jinému zásahu do výrobku, provedenými k tomu neoprávněnou či neautorizovanou osobou.

13.2.6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené užíváním výrobku.


V Praze dne 1. ledna 2024.

Dokumenty ke stažení:

Formulář - Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Obchodní podmínky od 1.1.2024

Můžeme pracovat s cookies? Pro provoz webu používáme cookies. Můžeme pracovat s cookies? Pro provoz webu používáme cookies.
Můžeme pracovat s cookies?
Pro provoz webu používáme cookies.
Můžeme pracovat s cookies, abychom věděli, jak náš web používáte?